НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчально-методична робота є одним з основних видів діяльності викладача. Колектив кафедри активно займається розробкою та удосконаленням лабораторної бази і методики викладання.

Процес викладання фізики складається з трьох основних типів занять: лекцій, лабораторних робіт і практичних занять.

Основним видом занять, безумовно, є лекційний курс. На лекціях студенти отримують основні уявлення про фізичні явища і законах фізики. В ході викладу застосовуються всі форми і способи судження, аргументації і докази. Кожне теоретичне положення має бути обгрунтовано і доведено, що наводяться формулювання і визначення повинні бути чіткими, насиченими глибоким змістом. Всі докази і роз'яснення спрямовані на досягнення поставленої мети, розкриття основної ідеї, змісту і наукових висновків. У розроблених на кафедрі конспектах лекцій в лаконічній формі викладено весь необхідний обсяг досліджуваного матеріалу, який повністю відповідають робочим програмам.

Практичні заняття, поряд з лекціями, являють собою найбільш активну форму навчання, при здійсненні якої формується фізичне мислення студентів, розкривається конструктивний підхід до фізичних явищ і законів, з'являється вміння грамотно і чітко формулювати фізичну проблему, методи її вирішення і результати. Завдання навчання фізиці можна вважати повністю вирішеною, якщо студент здатний самостійно вирішувати фізичні проблеми відповідного ступеня складності. Уміння вирішувати завдання є, таким чином, важливим критерієм ефективності навчання.

Метою навчання у ВНЗ є підготовка студента до самостійної творчої діяльності. З цієї точки зору практичні заняття являють собою важливий вид навчального процесу, оскільки рішення задачі незалежно від її складності є невеликим науковим дослідженням з усіма необхідними елементами наукової творчості.


Окремим і дуже важливим елементом подготвка технічних фахівців є можливість на практиці перевірити і спользовать отримані в процесі навчання знання. Таку можливість студенти нашого університету отримують при виконанні лабораторних робіт. Процес виконання і здачі лабораторних робіт побудований таким чином, щоб максимально наблизити студента до умов роботи на підприємстві, як з боку порядку взаємодії з співробітниками, так і в плані виконання наукових і технічних завдань. Постановка завдання, пошук інформації і матеріалу для її виконання, звіт про виконану роботу - стандартні етапи роботи на підприємстві, і ці етапи в повній мірі представлені в процесі виконання лабораторної роботи. Важливу роль в цьому процесі відіграє забезпечення студентів якісними методичними посібниками та поясненнями до робіт, чому співробітники кафедри фізики приділяють особливу увагу.

За останні 5 років на кафедрі було розроблено та видано 7 конспектів лекцій та 18 методичних посібників з виконання лабораторних, практичних, самостійних і комп'ютерних лабораторних робіт. Навчально-методичні розробки та матеріали представлені на сторінці навчально-методичної літератури.