НАУКОВА РОБОТА

Всі викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні держбюджетної науково - дослідної роботи за темою "Дослідження фізичних властивостей твердих тіл." За результатами наукових досліджень в 2001 - 2014 рр. викладачами і аспіран-тами кафедри опубліковано велику кількість почнемо статей, отримано 3 патенти, захищено 9 кандидатських дисертацій. Наукові праці викладачів опублікованих в таких відо-ки фахових наукових виданнях як: «Фізика твердого тіла», «Акустичний журнал», «Фізика низьких температур», «Кристалографія», «Phys. Statе Solіd»,«Листи в ЖТФ»,«Ukrainian Journal of Physics», «Functional materials», «Питання атомної науки і техніки» і інших.
Результати наукових досліджень знайшли відображення у виступах преподавате-лей на різних наукових конференціях і симпозіумах. Переподавателі кафедри прини-мали участь в наступних міжнародних конференціях: «Сучасні проблеми кван-тової теорії», «Фізичні явища в твердих тілах», «Структурна релаксація в твердих тілах» та інших.

За останні 5 років (2014 - 2018 р.р.) співробітниками кафедри було опубліковано 25 наукових статей, з яких 9 у виданнях що входять в міжнародні наукометричних баз Scopus, Web of Sciens і ін.

У 2015 році була видана монографія: Сисоєв А.С. Хвільові пучки в квазіоптічніх системах: Монографія. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.

Результати наукових досліджень знайшли відображення у виступах викладачів на різних наукових конференціях і симпозіумах. Викладачі кафедри брали участь в наступних міжнародних конференціях (2014 - 2018 р.р.):

  • 55-я Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» 9-13 июня 2014 года. Харьков, Украина ННЦ ХФТИ.
  • 5-а Міжнародна науково-практична конференція "Структурна релаксація в твердих тілах". Україна, м. Вінниця, 2015.
  • XII Міжнародна конференція “Фізичні явища у твердих тілах” –– Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. –2015.
  • XIX Международная конференция .Самара: Самарский гос. тех. ун-т, 2015.
  • XIII Міжнародна конференція “Фізичні явища у твердих тілах”.– Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна.– 2017.
  • VIII International Conference for Professionals & Young Scientists “LOW TEMPERATURE PHYSICS” (ICPYS LTP 2017) (May 29 -June 2, 2017, Kharkiv) .
  • 6th International Conference "Structural Relaxation in Solids" (ICSRS-6), Vinnytsia, Ukraine, M. Kotsyubinsky State Pedagogical University (May 22 - 24, 2018).
  • XXIII International Conference "New in Magnetism and Magnetic Materials" (Moscow, Russia, June 30 - July 5, 2018).