ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Сьогодні (2019 р.) на кафедрі фізики працюють лише 5 викладачів: проф. О.М Петченко, доценти - Сисоєв А.С, Безуглий А.В. Назаренко Є.І., Орел Є.С. Очолює кафедру доктор фіз.-мат. наук. проф. О.М Петченко.


Александр Матвеевич

Завідувач кафедри: Петченко Олександр Матвійовичдоктор фізико-математичних наук, професор.У 1967 році закінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького. Дипломну роботу виконував на кафедрі фізики твердого тіла під керівництвом завідувача кафедри відомого вченого проф. Б.Я. Пінеса. Після закінчення університету, три роки працював науковим співробітником в інституті Біофізики АН СССР в лабораторії всесвітньо відомого кристалофізика А.І. Китайгородського. В листопаді 1970 року знову повернувся до ХДУ ім. О.М. Горького, в якості аспіранта.Там в січні 1976 р.  успішно захистив  кандидатську дисертацію під керівництвом  видатного вченого, д. фіз.-мат.наук, проф. В.І. Старцева.

У Харківській національній академії міського господарства почав працювати з 1976 р. спочатку асистентом і ст. викладачем кафедри (1976-1980 р.р.), а потім доцентом (1980-1993 р.р.) і професором (з 1993 р.). З вересня 2000 р. одержав призначення на посаду завідувача кафедри.

Протягом багатьох років плідно співпрацював з видатними фізиками  світового рівня Урусовськой А.О., Інденбомом В.Л., Альшицом В.І, (Москва, Інститут Кристалографії РАН ), Тяпуніной Н.О. (Москва, МГУ ім. М.Ломоносова ), вченими: Ленінградського ФТІ РАН ім. Іоффе, Харківського ФТІ низьких температур АН України ім.Б.І.Веркіна, Дон ФТІ АН України та інш.

 Професійно займається науковою діяльністю академічного рівня понад 50 років. В 1992р. захистив  докторську дисертації. Є науковим фахівцем світового рівня в області фізики твердого тіла та фізичної акустики.

Має видатні наукові здобутки в області фундаментальних досліджень квантових механізмів фонон-дислокаційних взаємодій; дисперсії швидкості пружних хвиль УВЧ - діапазону; резонансних і релаксаційних дислокаційних явищ; динамічного гальмування дислокацій елементарними збудженнями, зокрема фононами; процесів скидоутворення в кристалах, термоактиваційних явищ, радіаційних дефектів та ін. Є розробником цілого комплексу високопрецизійної вимірювальної техніки і новітніх фізичних експериментальних технологій для всебічного проведення акустичної спектроскопії кристалів і термоактиваційного аналізу рухливості дислокацій в квазіпружній області деформацій.

Його роботи  доповідались на різних наукових школах, конференціях, симпозіумах і опубліковані у багатьох фахових наукових журналах, збірниках, тощо. Зокрема:

 1. Петченко А.М., Старцев В.И. Температурная зависимость коэффициента торможения дислокаций в КСl при температурах 77-300 К.//Акуст. журнал, 1975.
 2. Urusovskaja A.A., Petchenko A.M.Kink-Band Formation in Csj Crystals. In Coll.Abstracts 12 Europen Crustallographic Meeting. Moscow, 1989.
 3. Петченко А.М. Дисперсия скорости продольных ультразвуковых волн в NaСl. //ФТТ,1990.
 4. Urusovskaja A.A., Petchenko A.M. MozgovoiV.I. The Influence of Strain Rate on Stress Relaxation //Phys. Stat. Sol, 1991.
 5. Петченко А.М Взаимодействие дислокаций с фононами в кристаллах LiF // Кристаллография, 1992.
 6. Петченко А.М. Исследование релаксационных процессов в кристаллах иодистого цезия в условиях сбросообразования //Известия Росийской Академии наук. Серия физическая, 1993.
 7. Petchenko A.M. Disloсation damping with phonons in KCl krystals //Functional Materials, 2000.
 8. Petchenko A.M., Petchenko G.A.Features of a resonance absorption of longitudial ultrasound in strained crystals KBr at temperature variations. // Functional Materials, 2007.
 9. PetchenkoA.M , G.A.Petchenko. Effect of crystal pre-straining on phonon damping of dislocations. // Functional Materials, 2008.
 10. Petchenko G.A., Petchenko A.M. The dislocation resonance absorption of ultrasound in KBr crystals at low temperatures. // Functional Materials, 2009.
 11. Petchenko О.M., Petchenko G.A. Рhonon drag of dislocations in KCl Crystals with various dislocation structure states. Ukr. J. Phys. 2010.

За видатні наукові досягнення він отримав Certificate of Recognition від The Marquis Whos Who Publications Board, а його ім’я занесене до книг про видатні постаті сучасності:

 • Whos Who in the World”, New Providence. U.S.A., 14 Edition, 1997, P.1132.
 • 2000 Outstanding People of the 20 th Century”, Cambridge, England, 1998, P.190.
 • “Who’s Who in the World”, New Providence. U.S.A., 16 Edition, 1999, P.1260.
 • “Науковці України – еліта держави” (Київ,Україна 2014 р.).

У 2005р. був нагороджений Дипломом переможця обласного конкурсу Вища школа Харківщини – кращі імена в номінації “Викладач фундаментальних дисциплін”.

У 2016 отримав почесне звання Заслужений професор ХНУМГ імені О.М.Бекетова.

За період роботи В ХНУМГ імені О.М.Бекетова ним опублікувано понад 200 наукових та науково-методичних праць.

Наукові інтереси – експериментальна фізика.

        Детальніше...

Профілі в наукометричних базах:


Евгений СтаниславовичОрел Євгеній Станіславович - кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики. У 1991 р закінчив ХДУ ім. О.М. Горького за спеціальністю теоретична фізика. Працює в ХНУМГ імені О.М. Бекетова з 2003 р на посаді асистента кафедри фізики, а з 2013 р - доцента кафедри фізики. Педагогічна діяльність - стаж 14 років викладання фізики. Має біль ніж 80 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць.Тільки за період з 2012 по 2017р.р. опубліковано - 17 наукових, 2 - науково-методичні,15 - навчально-методичних праць та 1 навчальний посібник.

Член ред. колегії журналу "American Journal of Physics and Applications".

Наукові інтереси - низькотемпературний магнетизм вузькозонних металів.

Наукові контакти - ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ФТІНТ НАН України.
За видатні наукові досягнення в 2014 р був удостоєний Certificate of Recognition від The ​​Marquis Who's Who Publications Board, а його біографія, як видатного вченого розміщена в престижних міжнародних каталогах: "Who's Who in the World", New Jersey USA, 31st Edition, 2014 . - P.1803.  

      Детальніше...

Основні публікації:

 1. Orel E. S. Ordering in a narrow-band magnetic metal with exchange interactions // Low Temp. Phys. -2012. – V. 38, #7. P. 669 -670.
 2. Орел Е. С. Магнетизм и диэлектрическая восприимчивость ферритов-гранатов: теория и эксперимент // Вестник ХНУ, № 1076, серия «Физика», вып. 19, 2013. - С. 26-27.
 3. Beznosov A.B., Orel E.S. Spectrum of dynamic magnetic susceptibility of a randomized f-d magnet with spin-lattice coupling. 1. Shift of the magnetic resonance frequencies // Low. Temp. Phys -2004. V. 30 #9.P.721-728.
 4. Orel E. S. Electron correlations and magnetic excitations spectrum of the system with quasilocal magnetic moments / E. S. Orel, A. B. Бeznosov // Magnetic and Superconducting Materials, Eds. V. Akhavan, J. Jensen, K. Kitazava. – Singapore: World Scientific, 2000. – V. 2. – P. 881 – 888.
 5. Орел Є. С., Безносов А. Б. Спектр обмiнного резонансу вузькозонного металу з хаотизованими g-факторами квазiлокальних електронiв // УФЖ. -1995. Т.40, № 6. - С. 579-581.

Профілі в наукометричних базах:


Анатолий ВасильевичБезуглий Анатолій Васильович - кандидат фіз.-мат. наук, доцент. У 1964 р. Закінчив ХДУ ім. О.М. Горького за спеціальністю радіофізика і електроніка. Працює в ХНУМГ імені О.М. Бекетова з вересня 2004 р. на посаді доцента кафедри фізики. Педагогічна діяльність- стаж 48 років викладання фізики і радіоелектроніки. Тільки за період з 2015 по 2017р.р. має - 8 наукових, 1- науково-методичну та 5 - навчально-методичних праць.

Наукові інтереси - дифракція електромагнітних хвиль.

Наукові контакти - ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

 Детальніше...

Основні публікації:

 1. Безуглий А.В. Дифракция Е- поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Межв. респ. сб. 1970. Вип.13.
 2. Безуглий А.В. Дифракция Н- поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Межв. респ. сб. 1970г. Вип.13.
 3. Безуглий А.В. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках из круговых ци-линдров со спиральной щелью // Известия вузов. Радиоэлектроника. 1970. Т.XV, № 12.
 4. Безуглий а.В. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках с периодическими щелями. // Известия вузов. Радиоэлектроника. 1973. Т.XVI, №5.
 5. Bezugliy A.V. On the scattering of electromagnetic waves by the infimt grating of the thin dielectric strips// The Fourth international Kharkov Symposium "Physics and Engineering of Millimeter and Submillimeter Waves". Kharkov. Ukraine. 2001. June 4-9.

Профілі в наукометричних базах:


Евгений Иванович Назаренко Євгеній Івановіч - кандидат фіз.-мат. наук, доцент. У 1998 р закінчив ХНУ ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю фізика. Працює в ХНУМГ імені О.М. Бекетова з 2001р. спочатку на посаді інженера, потім асистента і доцента кафедри фізики. Захистив кандидатську дисертацію в 2003 році і отримав диплом доцента в 2007 р. Педагогічна діяльність- стаж 14 років викладання фізики.

Наукові інтереси - нелінійні явища у фізиці твердого тіла, солітони.

Наукові контакти - ФТІНТ НАН України, ННЦ ХФТІ Інститут теоретичної фізики ім. Я. М.Ахіезера.

 Детальніше...

Основні публікації:

 1. Нацик В.Д., Назаренко Е.И. Динамика краудиона в трехмерном неоднородно деформиро-ванном кристалле»//ФНТ.2000. Т.26,№3. С.283-293.
 2. Нацик В.Д., Смирнов С.Н., Назаренко Е.И. Дробные и расщепленные краудионы в слож-ных кристаллических структурах »//ФНТ.2001.Т.27 №3. С.316-332.
 3. Нацик в.Д., Смирнов С.Н., Назаренко Е.И. Краудионы в атомарных криокристаллах и ме-таллах с ТЦК и ДЦК решетками»//ФНТ. 2001. Т.27,№11. С.1295-1307.
 4. Natsik V. D., NAZARENKO Е.I. Crowdion dynamics in а non-uniformly deformed three-dimensional cristal Abstracts of International Coference on Geometry, Integrability and Nonlinearity in Condensed Matter and Soft Condensed Matter Physics. – Bansko (Bulgaria). – 2001. – P. 26.
 5. Natsik V. D., NAZARENKO Е. I. Crowdion dynamics in а non-uniformly deformed three-dimensional cristal European Phys. J. B– 2002 – V. 29 – P. 285-289.
 6. Natsik V. D., Nazarenko Е. I. The equation of motion of a crowdion in the three-dimensional cristal Abstracts book of international coference "Crystal Materials"2005". – Kharkiv. – 2005. - P. 223.

Профілі в наукометричних базах:


Анатолий Сергеевич

Сисоєв Анатолій Сергійович - кандидат фіз.-мат. наук, доцент. У 1969 році закінчив радіофізичний факультет Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю радіофізика. Працює в ХНУМГ імені О.М.Бекетова з вересня 1974р. на посаді доцента кафедри фізики. Загальний науково-педагогічний становить 47 років. За період з 2012 -2017р.р. ним опубліковано 4 наукові статті, монографія і 3 науково-методичних роботи.

Наукові інтереси - теоретична радіофізика.

Наукові контакти - ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

 Детальніше...

Основні публікації:

 1. Сысоев А.С. Открытые резонаторы с дифракционными решетками // Радиотехника и электроника. 1972. Т.17.
 2. Сысоев А.С. Квазиоптическая теория дифракционного излучения // Известия вузов. Радиофизика. 1974. Т.17, Вип.10.
 3. Сысоев А.С. Линейная теория генератора дифракционного излучения // Известия вузов. Радиофизика. 1977. Т.20, Вип. 7.
 4. Сысоев А.С. Структура поля затухающих гармоник // Радиотехника и электроника. 1987.Т.32, Вип.7.
 5. Сысоев А.С. Квазиоптический открытый резонатор с диэлектрическим слоем и решетками // Украинский физический журнал. 1989.Т.34 №10.

Профілі в наукометричних базах: