ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

На кафедрі фізики працюють 5 викладачів. Виконує обов'язки завідуючого кафедри кандидат фіз.-мат. наук, доцент Дульфан Г. Я.

DulfanH

Дульфан Ганна Яківна

Наукові роботи присвячені проблемам самоорганізації ієрархічних фізико-хімічних системах. Автор низьки наукових статей і монографії, науковопоулярних книжок. Має державну ногороду - медаль "За працю та звитягу".

Профілі в наукометричних базах:

 

 

 

 Александр Матвеевич

Петченко Олександр Матвійовичдоктор фізико-математичних наук, професор.У 1967 році закінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького. Дипломну роботу виконував на кафедрі фізики твердого тіла під керівництвом завідувача кафедри відомого вченого проф. Б.Я. Пінеса. Після закінчення університету, три роки працював науковим співробітником в інституті Біофізики АН СССР в лабораторії всесвітньо відомого кристалофізика А.І. Китайгородського. В листопаді 1970 року знову повернувся до ХДУ ім. О.М. Горького, в якості аспіранта.Там в січні 1976 р.  успішно захистив  кандидатську дисертацію під керівництвом  видатного вченого, д. фіз.-мат.наук, проф. В.І. Старцева.

У Харківській національній академії міського господарства почав працювати з 1976 р. спочатку асистентом і ст. викладачем кафедри (1976-1980 р.р.), а потім доцентом (1980-1993 р.р.) і професором (з 1993 р.). З вересня 2000 р. одержав призначення на посаду завідувача кафедри.

Протягом багатьох років плідно співпрацював з видатними фізиками  світового рівня Урусовськой А.О., Інденбомом В.Л., Альшицом В.І, (Москва, Інститут Кристалографії РАН ), Тяпуніной Н.О. (Москва, МГУ ім. М.Ломоносова ), вченими: Ленінградського ФТІ РАН ім. Іоффе, Харківського ФТІ низьких температур АН України ім.Б.І.Веркіна, Дон ФТІ АН України та інш.

 Професійно займається науковою діяльністю академічного рівня понад 50 років. В 1992р. захистив  докторську дисертації. Є науковим фахівцем світового рівня в області фізики твердого тіла та фізичної акустики.

Має видатні наукові здобутки в області фундаментальних досліджень квантових механізмів фонон-дислокаційних взаємодій; дисперсії швидкості пружних хвиль УВЧ - діапазону; резонансних і релаксаційних дислокаційних явищ; динамічного гальмування дислокацій елементарними збудженнями, зокрема фононами; процесів скидоутворення в кристалах, термоактиваційних явищ, радіаційних дефектів та ін. Є розробником цілого комплексу високопрецизійної вимірювальної техніки і новітніх фізичних експериментальних технологій для всебічного проведення акустичної спектроскопії кристалів і термоактиваційного аналізу рухливості дислокацій в квазіпружній області деформацій.

Його роботи  доповідались на різних наукових школах, конференціях, симпозіумах і опубліковані у багатьох фахових наукових журналах, збірниках, тощо. Зокрема:

 1. Петченко А.М., Старцев В.И. Температурная зависимость коэффициента торможения дислокаций в КСl при температурах 77-300 К.//Акуст. журнал, 1975.
 2. Urusovskaja A.A., Petchenko A.M.Kink-Band Formation in Csj Crystals. In Coll.Abstracts 12 Europen Crustallographic Meeting. Moscow, 1989.
 3. Петченко А.М. Дисперсия скорости продольных ультразвуковых волн в NaСl. //ФТТ,1990.
 4. Urusovskaja A.A., Petchenko A.M. MozgovoiV.I. The Influence of Strain Rate on Stress Relaxation //Phys. Stat. Sol, 1991.
 5. Петченко А.М Взаимодействие дислокаций с фононами в кристаллах LiF // Кристаллография, 1992.
 6. Петченко А.М. Исследование релаксационных процессов в кристаллах иодистого цезия в условиях сбросообразования //Известия Росийской Академии наук. Серия физическая, 1993.
 7. Petchenko A.M. Disloсation damping with phonons in KCl krystals //Functional Materials, 2000.
 8. Petchenko A.M., Petchenko G.A.Features of a resonance absorption of longitudial ultrasound in strained crystals KBr at temperature variations. // Functional Materials, 2007.
 9. PetchenkoA.M , G.A.Petchenko. Effect of crystal pre-straining on phonon damping of dislocations. // Functional Materials, 2008.
 10. Petchenko G.A., Petchenko A.M. The dislocation resonance absorption of ultrasound in KBr crystals at low temperatures. // Functional Materials, 2009.
 11. Petchenko О.M., Petchenko G.A. Рhonon drag of dislocations in KCl Crystals with various dislocation structure states. Ukr. J. Phys. 2010.

За видатні наукові досягнення він отримав Certificate of Recognition від The Marquis Whos Who Publications Board, а його ім’я занесене до книг про видатні постаті сучасності:

 • Whos Who in the World”, New Providence. U.S.A., 14 Edition, 1997, P.1132.
 • 2000 Outstanding People of the 20 th Century”, Cambridge, England, 1998, P.190.
 • “Who’s Who in the World”, New Providence. U.S.A., 16 Edition, 1999, P.1260.
 • “Науковці України – еліта держави” (Київ,Україна 2014 р.).

У 2005р. був нагороджений Дипломом переможця обласного конкурсу Вища школа Харківщини – кращі імена в номінації “Викладач фундаментальних дисциплін”.

У 2016 отримав почесне звання Заслужений професор ХНУМГ імені О.М.Бекетова.

За період роботи В ХНУМГ імені О.М.Бекетова ним опублікувано понад 200 наукових та науково-методичних праць.

Наукові інтереси – експериментальна фізика.

        Детальніше...


DulfanH

Семенов Олександр Володимирович

Доктор технічних наук, спеціальність 05.02.01 – матеріалознавство, старший науковий співробітник.

У1974 році закінчив фізико-технічний факультет Харківського Державного Університету ім. А.М. Горького.

Після служби у Радянській Армії у період 1976-2016 рр. працював в Інституті Монокристалів НАНУ на посадах від інженера до провідного наукового співробітника. З 2017 до 2021р. працював у НТУ «ХПІ», завідувачем кафедри фізики та професором. З 2021р. по наступний час працює у ХНУМГ на посаді професора кафедри фізики.

Наукові інтереси:

Фізика тонких плівок, процеси прямого іонного осадження плівок, іонно-плазмові технології осадження алмазоподібних вуглецевих плівок, нанокристалічного карбіду кремнію, структура та властивості плівок нанокристалічного карбіду кремнію, розробка приладів на основі плівок нанокристалічного карбіду.

Є розробником оригінальної технології одержання плівок нанокристалічного карбіду кремнію шляхом прямого осадження іонів вуглецю та кремнію з підвищеною енергією.

Автор та співавтор понад 199 наукових публікацій та 26 винаходів та патентів. Неодноразово був координатором та відповідальним виконавцем у низці Міжнародних та Державних наукових проектів.

Лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки (2012 р).

Його роботи опубліковані у багатьох наукових журналах. Зокрема:

 1. A.V. Semenov, O.G. Tovmachenko, V.M. Puzikov, Low temperature deposition and optical properties of RE doped nanocrystalline SiC films // J. Wide Bandgap Mater. – 2002. – V.9, N3. – P. 139 - 147.
 2. А.В. Семенов, А.В. Лопин, В.М. Пузиков, Низкотемпературное получение и оптические свойства пленок карбида кремния / А.В. Семенов, // Поверх. pентген. синхротрон. и нейтронные исслед. – 2004. – №9. – С. 99 - 106.
 3. А.V. Semenov, А.V. Lopin, V.M. Puzikov, Sh. Muto, Ion-plasma deposition and optical properties of SiC films / // Functional materials. – 2005. – V.12. – P. 216-233.
 4. А.В. Семенов, А.В. Лопин, В.М. Пузиков, Низкотемпературное получение и оптические свойства нанокристаллических пленок карбида кремния: Мат. Харьк. науч. ассамб. «Алмазные пленки и пленки родственных материалов», 2003. / // – Харьков, 2003. – С. 72 - 77.
 5. А.V. Semenov, V.M. Puzikov, M.V. Dobrotvorskaya, Nanocrystalliine SiC films prepared by direct deposition of carbon and silicon ions // Thin Solid Films. – 2008. – 516. – Р. 2899.
 6. А.В. Семенов, В.М. Пузиков, Е.П. Голубова, Низкотемпературное получение пленок карбида кремния различных политипов / ФТП. – 2009. – V.43, N.5. – Р. 714 - 718.
 7. А.В. Семенов, С.Н. Скорик, А.В. Лопин и др., Особенности осаждения пленок SiC из пучков ионов на подложку с градиентным нагревом / // Поверх. pентген. синхротрон. и нейтронные исслед. – 2010. – №2. – С. 1 - 7.
 8. А.В. Семенов, А.В. Лопин, В.М. Пузиков и др., Получение гетероструктур на основе нанокристаллических слоев политипов карбида кремния / // ФТП. – 2010. – Т.44, В.6. – С. 845 - 852.
 9. А.В. Семенов, В.М. Пузиков, Лабораторная установка для получения пленок карбида кремния методом прямого ионного осаждения / // ПТЭ. – 2010. – №5. – С. 1 - 5.
 1. A.A. Evtukh, N.I. Klyui, Yu. M. Litvin, A.V. Semenov et al, Field emission properties of doped DLC and SiC films /. // Phys. Low-Dim. Struct. – 2002. – V.3/4. – Р. 87 - 98.
 2. A.A. Evtukh, N.I. Klyui, Yu. M. Litvin, A.V. Semenov, Peculiarities of field emission from silicon carbide films / Applied Surface Science. – 2003. – 215. – Р. 237 - 241.
 1. А.В. Лопин, А.В. Семенов, В.М. Пузиков, Оптический датчик температуры на основе нанокристаллической пленки SiC / // Техн. конструир. электрон. аппаратуре. – 2007. – №4. – Р. 22.
 2. А.А. Борщ, М.С. Бродин, В.И. Волков, А.И. Семенов и др, Нелинейная рефракция в нанокристаллических пленках карбида кремния /. // Письма в ЖЭТФ. – 2008. – Т.88, В.6. – С. 442 - 444.
 3. А.В. Семенов, А.В. Лопин, В.М. Пузиков, В.Н. Борискин, Влияние облучения на свойства нанокристаллических пленок карбида кремния/ // ФТП. – 2009. – V.43, N.10. – Р. 1362 - 1367.
 4. A.V. Semenov, V.M. Puzikov, Temperature behavior of the substrate surface during growth of nanocrystalline silicon carbide films by deposition of 120 eV carbon and silicon ions/ // Vаcuum. – 2011. – V.85, Iss.6. – P. 672 - 676.
 5. A.V. Lopin, A.V. Semenov, V.M. Puzikov, A.G. Trushkovsky, Optical properties of silicon carbide obtained by direct ion deposition / // Funct. Mater. – 2006. – V.13, N.4. – Р. 633 - 636.
 6. М.С.Бродин, В.И.Волков, В.Р.Ляховецкий, В.И.Руденко, А.В. Семенов, В.М.Пузиков, Нелинейно-оптические и структурные свойства нанокристаллических пленок карбида кремния, ЖЕТФ, Т141, В.2, сс. 235-242, 2012.
 7. A.V. Semenov, A.V. Lopin, V.M. Puzikov, O.M. Vovk, I.N. Dmitruk, V. Romano, Effect of high-temperature annealing on the optical and photoluminescence properties of nanocrystalline SiC films, Thin Solid Films, 520, 21 (2012) 6626-6630.
 8. A.V. Semenov, V.M. Puzikov, P.V. Mateichenko, V. Romano, Change of Electrophysical Properties of Nanocrystalline SiC Films by Laser Treatment at Applied Electric Field, ISRN Nanomaterials, Volume 2013 (2013), Article ID 810394, 6 pages.
 9. A.A. Borshch, V.N. Starkov, V.I. Volkov, V.I. Rudenko, A.Yu. Boyarchuk, А.V. Semenov, Optical limiting effects in nanostructured silicon carbide thin films, Quantum Electronics 43 (12) 1122 – 1126 (2013)
 10. А.В. Семенов, А.В. Лопин, В.М. Пузиков, П.В. Матейченко, Рассеяние света в плёнках нанокристаллического карбида кремния (nc-SiC), Поверхность. рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2014, № 2, с. 58–64.
 11. V. Mirgorodskiy, L. A. Golovan, V. Yu. Timoshenko, A. V. Semenov, and V. M. Puzikov, Luminescence Properties of Thin Nanocrystalline Silicon_Carbide Films Fabricated by Direct_Beam Ion Deposition// Semiconductors, 2014, Vol. 48, No. 6, pp. 711–714.
 12. В.М. Пузиков, А.В. Лопин, А.В. Семенов, А.А. Козловский, Н.С. Болтовец, В.А. Кривуца, В.Ф. Митин, В.В. Холевчук, Защитные покрытия ВЧ p-i-n диодов и терморезистивные сенсоры температуры на основе пленок нанокристаллического SiC, (глава в монографии) Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине, под. Ред.. А.Г. Наумовец, Академпериодика, Киев, 2014, с.186-195.
 13. Патент на корисну модель, Датчик температури, Беляєв О.Є., Болтовець М.С., Веремійченко Г. м., Конакова Р.В., Кривуца В.А., Мітін В.Ф., Пузіков В.М., Семенов О.В.,Холевчук В.В., Шеремет В.М., Україна, № 93207, 25.09. 2014.
 14. A.V.Semenov, V.O.Pashchenko, V.F. Khirnyi, А.А. Kozlovskyi, P.V.Mateichenko, Magnetism in nanocrystalline SiC films, Physica E, 74 (2015) 220–225.
 15. A.Semenov, V.Puzikov, S.Skorik, A.Wojciechozxwski, A.O.Fedorchuk, A.Macią, Role of polytypism and degree of hexagonality on the photoinduced optical second harmonic generation in SiC nanocrystalline films, Physica E,69 (2015) 378–383.
 16. L. A. Golovan, A. A. Sokolov, V. Yu. Timoshenko, A. V. Semenov,·A. Pastushenko, T. Nychyporuk, V. Lysenko, Increase in the lifetime of a photon and in the efficiency of raman scattering and second-harmonic generation processes in porous silicon carbide, JETP LETTERS 101(12):793-797 (2015).
 17. А.V. Semenov, А.V. Lopin, Exciton-polariton state in nanocrystalline SiC films, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, V. 79, 2016, P. 133–138.
 18. A.A. Borshch, M.S. Brodyn, V.N. Starkov, V.I. Rudenko, V.I. Volkov, A.Yu. Boyarchuk, A.V. Semenov, Broadband optical limiting in thin nanostructured silicon carbide films and its nature, Optics Communications, 364 (2016) 88–92.
 19. S. Boriskina , J. Tong, Y. Tsurimaki, V. Boriskin, A. Semenov, M. Ayzatskiy, A. Semenov,Y. Machekhin, G. Chen Ultra-Sensitive Singular-Phase Optical Detection with Topologically Protected Tamm Plasmon Resonances MRS Fall Symposium, Nov-Dec 2016, Boston, MA, paper# EM7.4.09
 20. Boriskina S. V.; Tong J.; Tsurimaki Y.; Boriskin V. N.; Ayzatskiy M. I.; Semenov A.V., Machekhin Y. P.; Chen G. Topological Darkness of Tamm Plasmons for High-Sensitivity Singular-Phase Optical Detection, 2016, Frontiers in Optics, Paper# FW2E.23
 21. Semenov, A., Lopin, A., Skorik S., Optical Properties of a Microcavity Based on a Nanocrystalline SiC Film Appl. Phys. A (2018) 124: 195. https://doi.org/10.1007/s00339-018-1622-5.
 22. Y. Tsurimaki, J. K. Tong, V. N. Boriskin, A. Semenov, M. I. Ayzatsky, Y. P. Мachekhin, A.V. Semenov,G. Chen, S. V. Boriskina Topological engineering of interfacial optical Tamm states for highlysensitive near-singular-phase optical detection ACS Photonics, · January 2018, 1-31. https://doi.org/10.1021/acsphotonics.7b01176.
 23. 16. A.V. Semenov, A.A. Kozlovskyi, S.N. Skorik, D.V. Lubov, Gas Sensing Properties of Nanocrystalline Silicon Carbide Films, sent to Sensors and Actuators A: Physical (2019.
 24. 17. A.V. Semenov, D.V. Lubov, M.V. Makhonin, Ozone Sensitive Properties of Thin Films of Nanocrystalline Silicon Carbide, JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS, Vol. 12 No 5, 05016(4pp) (2020)
 25. A.V. Semenov, D.V. Lubov, A.A. Kozlovskyi , The Chemresistive Properties of SiC Nanocrystalline Films With Different Conductivity Type, Hindawi Journal of Sensors, Volume 2020, Article ID 7587314, 6 pages, https://doi.org/10.1155/2020/7587314
 26. A. Semenov, D. Lubov, M. Makhonin, V. Boriskin, Influence of electron irradiation on the gas sensitive properties of nanocrystalline silicon carbide, Journal of Nano- and Electronic Physics, V13, N5, p.04001, 2021
 27. 1. A. V. Sinelnik , A. V. Semenov Theoretical study of the band structure of 2H-SiC and 4H-SiC of silicon carbide polytypes, Condensed Matter Physics, 2021, Vol. 24, No. 2, 23706: 1–6


Евгений СтаниславовичОрел Євгеній Станіславович - кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри фізики. У 1991 р закінчив ХДУ ім. О.М. Горького за спеціальністю теоретична фізика. Працює в ХНУМГ імені О.М. Бекетова з 2003 р на посаді асистента кафедри фізики, а з 2013 р - доцента кафедри фізики. Педагогічна діяльність - стаж 14 років викладання фізики. Має біль ніж 80 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць.Тільки за період з 2012 по 2017р.р. опубліковано - 17 наукових, 2 - науково-методичні,15 - навчально-методичних праць та 1 навчальний посібник.

Член ред. колегії журналу "American Journal of Physics and Applications".

Наукові інтереси - низькотемпературний магнетизм вузькозонних металів.

Наукові контакти - ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ФТІНТ НАН України.
За видатні наукові досягнення в 2014 р був удостоєний Certificate of Recognition від The ​​Marquis Who's Who Publications Board, а його біографія, як видатного вченого розміщена в престижних міжнародних каталогах: "Who's Who in the World", New Jersey USA, 31st Edition, 2014 . - P.1803.  

      Детальніше...

Основні публікації:

 1. Orel E. S. Ordering in a narrow-band magnetic metal with exchange interactions // Low Temp. Phys. -2012. – V. 38, #7. P. 669 -670.
 2. Орел Е. С. Магнетизм и диэлектрическая восприимчивость ферритов-гранатов: теория и эксперимент // Вестник ХНУ, № 1076, серия «Физика», вып. 19, 2013. - С. 26-27.
 3. Beznosov A.B., Orel E.S. Spectrum of dynamic magnetic susceptibility of a randomized f-d magnet with spin-lattice coupling. 1. Shift of the magnetic resonance frequencies // Low. Temp. Phys -2004. V. 30 #9.P.721-728.
 4. Orel E. S. Electron correlations and magnetic excitations spectrum of the system with quasilocal magnetic moments / E. S. Orel, A. B. Бeznosov // Magnetic and Superconducting Materials, Eds. V. Akhavan, J. Jensen, K. Kitazava. – Singapore: World Scientific, 2000. – V. 2. – P. 881 – 888.
 5. Орел Є. С., Безносов А. Б. Спектр обмiнного резонансу вузькозонного металу з хаотизованими g-факторами квазiлокальних електронiв // УФЖ. -1995. Т.40, № 6. - С. 579-581.

Профілі в наукометричних базах:


Анатолий ВасильевичБезуглий Анатолій Васильович - кандидат фіз.-мат. наук, доцент. У 1964 р. Закінчив ХДУ ім. О.М. Горького за спеціальністю радіофізика і електроніка. Працює в ХНУМГ імені О.М. Бекетова з вересня 2004 р. на посаді доцента кафедри фізики. Педагогічна діяльність- стаж 48 років викладання фізики і радіоелектроніки. Тільки за період з 2015 по 2017р.р. має - 8 наукових, 1- науково-методичну та 5 - навчально-методичних праць.

Наукові інтереси - дифракція електромагнітних хвиль.

Наукові контакти - ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

 Детальніше...

Основні публікації:

 1. Безуглий А.В. Дифракция Е- поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Межв. респ. сб. 1970. Вип.13.
 2. Безуглий А.В. Дифракция Н- поляризованной электромагнитной волны на решетке кольцевых цилиндров // Радиотехника. Межв. респ. сб. 1970г. Вип.13.
 3. Безуглий А.В. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках из круговых ци-линдров со спиральной щелью // Известия вузов. Радиоэлектроника. 1970. Т.XV, № 12.
 4. Безуглий а.В. Дифракция плоской электромагнитной волны на решетках с периодическими щелями. // Известия вузов. Радиоэлектроника. 1973. Т.XVI, №5.
 5. Bezugliy A.V. On the scattering of electromagnetic waves by the infimt grating of the thin dielectric strips// The Fourth international Kharkov Symposium "Physics and Engineering of Millimeter and Submillimeter Waves". Kharkov. Ukraine. 2001. June 4-9.

Профілі в наукометричних базах:


Евгений Иванович Назаренко Євгеній Івановіч - кандидат фіз.-мат. наук, доцент. У 1998 р закінчив ХНУ ім. В.Н.Каразіна за спеціальністю фізика. Працює в ХНУМГ імені О.М. Бекетова з 2001р. спочатку на посаді інженера, потім асистента і доцента кафедри фізики. Захистив кандидатську дисертацію в 2003 році і отримав диплом доцента в 2007 р. Педагогічна діяльність- стаж 14 років викладання фізики.

Наукові інтереси - нелінійні явища у фізиці твердого тіла, солітони.

Наукові контакти - ФТІНТ НАН України, ННЦ ХФТІ Інститут теоретичної фізики ім. Я. М.Ахіезера.

 Детальніше...

Основні публікації:

 

 1. Нацик В.Д., Назаренко Е.И. Динамика краудиона в трехмерном неоднородно деформиро-ванном кристалле»//ФНТ.2000. Т.26,№3. С.283-293.
 2. Нацик В.Д., Смирнов С.Н., Назаренко Е.И. Дробные и расщепленные краудионы в слож-ных кристаллических структурах »//ФНТ.2001.Т.27 №3. С.316-332.
 3. Нацик в.Д., Смирнов С.Н., Назаренко Е.И. Краудионы в атомарных криокристаллах и ме-таллах с ТЦК и ДЦК решетками»//ФНТ. 2001. Т.27,№11. С.1295-1307.
 4. Natsik V. D., NAZARENKO Е.I. Crowdion dynamics in а non-uniformly deformed three-dimensional cristal Abstracts of International Coference on Geometry, Integrability and Nonlinearity in Condensed Matter and Soft Condensed Matter Physics. – Bansko (Bulgaria). – 2001. – P. 26.
 5. Natsik V. D., NAZARENKO Е. I. Crowdion dynamics in а non-uniformly deformed three-dimensional cristal European Phys. J. B– 2002 – V. 29 – P. 285-289.
 6. Natsik V. D., Nazarenko Е. I. The equation of motion of a crowdion in the three-dimensional cristal Abstracts book of international coference "Crystal Materials"2005". – Kharkiv. – 2005. - P. 223.

Профілі в наукометричних базах: