ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 

Кафедра фізики була організована в інституті в 1934 році; першим її завідувачем був Садовничій Федір Кіндратович.

 З 1940 по 1949 р.р. кафедру очолював проф. Гарбер Рувим Йосипович, а викладачами кафедри були Садовничій Ф.К. і Матусовський К.Л.

Протягом 1949 – 1960р.р. кафедрою завідував доц. Устименко Л.В.; з 1955р. на кафедрі працювали доц. Рапп Н.В. і асист. Василенко Л.Б., а з 1960р. – асист. Митеріна Н.П.

З 1960 по 1975р. завідувала кафедрою доц. Рапп Н.В. У ці роки склад кафедри поповнили такі викладачі: асистенти  Трофимова К.К.(1963р.) Новікова Н.І. (1967р.),  Михайлов А.Ф. (1967р.), Дудінова А.К. (1967р.), Маркєлова Т.А. (1967р.), доц Пилипенко Д.В. (1967р.), а  з  1968р. до них приєднались доцент Різник Г.М., а також асистенти Адольф Н.П., Демьяненко Л.І., Крупка М.Я. і Ромасько В.С.

Дещо пізніше на кафедру прийшли канд. фіз.-мат.наук, Оксюк Ю.Д. (1971р.) і асистент Аксьонова К.Ю.( 1971р.), а потім кандидати фіз.-мат. наук Сисоєв А.С. (1974р.),  Тєржов І.І. (1974р.), Петченко О.М. (1976р.), Сидоренко Є.Б., (1976р.),

У подальшому кафедрою керували доц. Пилипенко Д.В.(1976 -1977р.р.), доц. Поспєлов Л.А (1978-1979 р.), докт. фіз.-мат.н. Мітін Р.В.(1980 -1982р.), доц.Тєржов І.І. (1983-1988р.), проф.Бланк А.Я.(1988 -1990р.), проф. Виноградов С.С.(1990 -2000р.). За ці роки з’явились на кафедрі к. фіз.-мат. наук Желтоног К.С.(1978р.), к.х.н Щьоткіна Т.Ю.(1983р.) і проф. Рабухін В.Б.(1988р.).

Аналізуючи етапи  розвитку кафедри можна зазначити, що до 1975р. в основному вже були відпрацьовані навчальний процес і стиль роботи кафедри, створена певна навчальна лабораторна база з її методичним забезпеченням.  Помітний внесок в розвиток кафедри на початковому етапі внесли завідувачі кафедри проф. Гарбер Р.Й., доценти Устименко Л.В., Рапп Н.В. і Пилипенко Д.В.


З 1975р. кафедра фізики почала бурхливо розвиватися в усіх напрямках. В період 1980 –1992 р.р. на кафедрі вже працювало 4 доктори і 9 кандидатів наук, 2 старших викладача і 8 осіб навчально-допоміжного персоналу. Усі найбільш яскраві досягнення кафедри у навчальній, методичній, науково-дослідній роботі пов’язані саме із цим періодом її життя. У цей час друкувались підручники, різноманітні методичні вказівки, проводились інтенсивні наукові дослідження, велась підготовка  аспірантів, захищались кандидатські і 1 докторська дисертації, робились доклади на наукових конференціях, симпозіумах, школах-семінарах, друкувались наукові статті в престижних вітчизняних і закордонних наукових фізичних журналах.

У ці роки (в 1978 р.) на кафедрі фізики вперше з’явилась потужна науково-дослідна лабораторія “Акустичної спектроскопії”, створена власноручно доц. Петченко О.М., внесок якої у наукові досягнення кафедри є визначальним. Невдовзі за участю доц. Щьоткіной Т.Ю. в Академії була створена лабораторія  “Фізико-хімічних і  структурних досліджень будівельних матеріалів і конструкцій”. Крім цього з’явились і окремі наукові групи, в яких достатньо інтенсивно працювали доценти Михайлов А.Ф.,Тєржов І.І., а пізніше проф. Рабухін В.Б. Окрім наукової на кафедрі дуже помітною була і винахідницька діяльність, якою вирізнялися доценти Михайлов А.Ф., Щьоткіна Т.Ю. і проф. Рабухін В.Б.

На превеликий жаль, поступальний рух кафедри на кінець 80-х років почав сповільнюватися, а починаючи з 1990 по 2000 рік майже зовсім припинився. Це трапилось в період, коли кафедрою керував проф. Виноградов С.С. Він в перші 5 років цілковито опікувався своїм малим підприємством, а останні 5 років взагалі перебував за кордоном, де згодом і отримав ПМП. Саме в ці роки відбулись значні кадрові скорочення, матеріальна база кафедри почала різко занепадати, суттєво знизився її науковий потенціал.

Різко в Академії змінилося в ті часи відношення до самої навчальної дисципліни “Фізика”, кількість аудиторних годин із фізики суттєво скоротилось. Відтепер базової світоглядницької дисципліни “Фізика”, яка покликана формувати логічне, модельне, аналітичне мислення немає ні в школах на випускних екзаменах, ні в навчальних закладах при складанні вступних іспитів. У невеликому обсязі, протягом 1 семестру, її викладають і в ВНЗ, навіть на енергетичних факультетах.


У такому стані у вересні 2000 р. кафедру фізики очолив доктор фіз.-мат. наук, професор О.М Петченко. В цей час на кафедрі працювати лише 2 професори (О.М.Петченко, В.Б.Рабухін), 4 доценти (А.С.Сисоєв, Ю.Д.Оксюк, Є.Б.Сидоренко, Т.Ю.Щьоткіна), 2 старших викладачі (К.Ю.Аксьонова,Л.І.Демьяненко), а также 3 одиниці навчально- допоміжного персоналу: завідувач лабораторії (В.А.Хворост ), старший лаборант (Н.І.Новікова ) і лаборант (Д.М. Еськов).

У ситуації, що склалася, на кафедрі почали вживати рішучі заходи з відродження її минулої слави. Основні зусилля кафедри були спрямовані :

на постійне оновлення і глибоку модернізацію матеріально-технічної лабораторної бази, на розробку навчально-методичної літератури і удосконалення навчального процесу та зміцнення кадрового потенціалу кафедри.

Застосовуючи оригінальні інженерні рішення та використовуючи новітні технології, на кафедрі було власноруч проф..Петченко О.М. було розроблено і введено в дію оригінальне устаткування (понад 40 установок) в лабораторіях “Механіка”, “Молекулярна фізика”, “Механіка-1”. Планові реставраційні роботи проводяться і в інших лабораторіях фізичного практикуму зокрема лабораторіях “Електримагнетизму“ та “Оптики”.

Першорядною стає робота з кадрами, що спрямована на його омолоджування і підвищення професійної майстерності складу кафедри. Слід зауважити, якщо раніше (до 1970 р.) викладачами кафедри були переважно випускники педінституту, то дещо пізніше на кафедрі почали працюють викладачі - випускники ХНУ ім. В. Н. Каразіна, фаховий рівень яких дозволяє вирішувати найскладніші сучасні наукові, науково-методичні проблеми та розробляти і впроваджувати в навчальний процес комп’ютерні технології.

Так, у 2001 р. на кафедрі почав працювати молодий асистент Назаренко Є.І., який у 2003 р. захистив кандидатську дисертацію і в 2007 р. отримав диплом доцента. Крім цього кафедру поповнили к. фіз.-мат. наук, доценти Яценко Н.М. (2002 р). і Безуглий А.В. (2004 р.). Вслід за ними прийшли працювати на кафедру асистенти Орел Є.С. (2003 р.) і Любченко М.В. (2006 р.), яка захистила кандидатську дисертацію у 2008 р.


В 2012 р. асистент Орел Є.С. також успішно захистив кандидатську дисертацію. Розширився і склад навчально-допоміжного персоналу до 5 осіб, серед яких Пивовар А.П.- завідувач фізичним практикумом, Ніколаєвська Я.Ю.- методист, завідувач лабораторії, а також інженер Шаповалов Ю.О. старший лаборант та Добробаба І.М. і Антосюк В.М. лаборант кафедри.

Однією із пріоритетних задач кафедри є її якнайшвидше залучення  до сучасних комп’ютерних технологій і інформаційних систем, впровадження яких має полегшити підготовку студентів із фізики як в рамках традиційної форми навчання, так і інших форм навчання, включаючи дистанційне.

 Значні зусилля колективу кафедри спрямовані на постійне оновлення і розробку навчально-методичної літератури і удосконалення навчального процесу у зв’язку з переходом на принципи освіти за Болонською системою. За цей час повністю оновлено методичне забезпечення кафедри. Видано різноманітні методичні вказівки для виконання традиційних і віртуальних комп’ютерних лабораторних робіт та самостійної роботи студентів. Також видані конспекти лекцій з фізики, радіоелектроніки, посібники з фізики для студентів-заочників, методичні вказівки для виконання практичних занять по всіх розділах фізики, робочі навчальні програми і т.п. На кафедрі впроваджена і успішно функціонує модульно – рейтингова система оцінки знань студентів, здійснено необхідну підготовку для переходу в 2006-2007 навчальному році на кредитно-модульну систему навчання.

Протягом 24 років в 1991 – 2003 рр. та 2007-2017 рр., згідно з наказом МОН України, Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова призначався базовим вищім навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики. Кафедра фізики ХНУМГ успішно виконувала усі завдання, пов’язані з цими наказами. За підсумками роботи фізичних олімпіад викладачами кафедри зроблено п’ять доповідей на Всеукраїнських і міжнародних конференціях з методики викладання фізики. Шість викладачів кафедри: старш. викл. Аксьонова К.Ю., доц. Безуглий А. В., доц. Назаренко Є. І., доц. Оксюк Ю. Д., доц. Сидоренко Є. Б. та доц. Орел Є.С. – працювали членами журі другого етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики.


Переможцями Всеукраїнської студентської Олімпіади стали: Щербінін Олег Олегович - студент факультету ЕОМ, (диплом I ступеня, 2009 р), Карпиков Ярослав Геннадійович, студент факультету ІЕМ, (диплом I ступеня, 2010р), Кохан Юрій Володимирович, студент факультету ІЕМ, (диплом I ступеня, 2012 р.), Пажин Ілля Юрійович, студент факультету ЕОМ, (диплом I ступеня, 2013 р), Бужак Олександр Вікторович, студент містобудівельного факультету, (диплом I ступеня, 2014 р.), Кіндінова Анастасія Костянтинівна, студентка факультету ЕОМ, (диплом I ступеня, 2017 р.).

Призерами Всеукраїнської студентської Олімпіади з навчальної дисципліни “Фізика”. стали такі студенти: Терепенчук Дмитро Ігорович, студент факультету ІЕМ, (диплом ІІ ступеня , 2007 р.), Дуліна Катерина Олександрівна, студентка факультету ІЕМ, (диплом ІІ ступеня, 2008 р.), Демидов Руслан Сергійович, студент факультету МБ, (диплом ІІ ступеня, 2008 р.), а також Щербак Євген Олександрович (студент 1 курсу факультету ЕТ, диплом III ступеня, 2011р.), Троцай Аліна Віталіївна, студентка факультету ТСТ, (диплом III ступеня, 2017 р), Черкашина Олександра Олексіївна, студентка факультету ЕОМ, (диплом ІІ ступеня, 2016 р.), Олійник Аліна Валеріївна, студентка факультету ЕОМ, (диплом ІІ ступеня, 2015 р.),

Усі викладачі кафедри беруть участь у виконанні держбюджетної науково – дослідної роботи за темою “Дослідження фізичних властивостей твердих тіл.”

За результатами наукових досліджень у 2001 – 2017 рр. викладачами і аспірантами кафедри опубліковано велика кількість наукових праць, одержано 3 патенти, захищено 8 кандидатських дисертацій. Наукові праці викладачів опубліковані в таких відомих фахових наукових виданнях як: «Фізика твердого тіла», «Фізика низьких температур», «Український фізичний журнал», «Functional materials», тощо.

Результати наукових досліджень знаходять відображення в виступах з доповідями на конференціях і симпозіумах. Викладачі кафедри приймали участь у наступних міжнародних конференціях: «Сучасні проблеми квантової теорії», «Фізичні явища в твердих тілах», «Структурна релаксація в твердих тілах». Всього за 2001 – 2017 рр. викладачами і аспірантами кафедри на конференціях різного рівня зроблено велика кількість доповідей.

            На жаль в останні 5 років знову посилилося скорочення навчального навантаження. Через це кафедру уже полишили доценти кандидати фіз.-мат. наук Яценко Н.М., Оксюк Ю.Д., Сидоренко Є.Б., Любченко М.В. та аспіранти Лотник А., Коваленко Т. Відмовилися від вступу до аспірантури декілька перспективних випускників фізфаку ХНУ ім. В.Н.Каразіна.


Спогади та сподівання проф. Петченко О.М.

Входження в прекрасний світ науки, облаштування в ньому і досягнення певних творчих успіхів мабуть були б неможливі, якщо б разом зі мною не були мої перші вчителі – фізики зі світовим ім’ям, професори Пінес Борис Якович і Старцєв Валеріан Іванович, а також видатні провідні фізики професори Китайгородський О.І., Альшиць В.І., Урусовська А.О., Інденбом В.Л. Саме завдячуючи розмові з Пінесом Б.Я., до якого я звернувся з проханням обговорити мою першу наукову роботу, написану ще студентом 3 курсу, я закохався в науку і відчув великий потяг до неї. Зважаючи на це, мені першому на кафедрі “Фізики твердого тіла” ХНУ ім. В.Каразіна було доручено займатися розробкою нової на той час наукової проблеми “Високотемпературна крихкість металів”, а пізніше проф. В.І. Старцев залучив мене до вирішення надзвичайно актуальної і складної фундаментальної задачі “Динамічне гальмування дислокацій фононами у кристалах”. Працюючи натхненно майже цілодобово в лабораторії, мені вдалось підкорити деякі наукові вершини, за що я отримав подяку не тільки від своїх вчителів, але і здобув світове визнання з боку вчених світу.

Вважаю, що загальне скорочення годин на вивчення фундаментальної дисципліни "Фізика", що систематично відбувається у загальноосвітніх школах та у вищих навчальних закладах, є шлях в нікуди. Це може привести до повної деградації учнів, а згодом й самих викладачів. Уже зараз стає проблематичним залучення випускників фізичних факультетів для викладацької діяльності на кафедри технічних ВУЗів, де фізика як предмет стає не затребуваною.

Впевнений, що для виправлення ситуації було б доцільним при вступі до Вузів повернутися до старої схеми, коли іспити складали б окремо з фізики та математики. Або ж складати комплексний іспит, з фізико-математичної дисципліни, а не окремо з математики як це робиться протягом останніх ~20 років. Відомо, що математична складова ніяк не може замінити природничу дисципліну - фізику. Погляньмо, на математику відводиться багато годин в школі, вона домінує на випускних і вступних іспитах, підготовчих курсах, у ВНЗ, а де ж результат. Зрозуміло, що будь-які спроби підготувати сучасного інженера без отримання ним фундаментальних фізичних знань (про фізичні явища, закони, різноманітні процеси та механізм, що їх контролюють), є марними, безглуздими і недалекоглядними. Не знаючи фізичної суті вряд чи можна засвоїти і загально-технічні дисципліни (“Теоретичну і будівельну механіку”, “Теоретичні основи електротехніки”, “Основи електроніки”, “Фізичні основи джерел світла” і т.п.), а також різноманітні навчальні курси, що викладаються на спеціальних кафедрах. Курс на скорочення підготовки з фундаментальної дисципліни фізика вряд чи сприятиме підвищенню іміджу ВНЗ, його престижу та популярності.