В 2012 р. асистент Орел Є.С. також успішно захистив кандидатську дисертацію. Розширився і склад навчально-допоміжного персоналу до 5 осіб, серед яких Пивовар А.П.- завідувач фізичним практикумом, Ніколаєвська Я.Ю.- методист, завідувач лабораторії, а також інженер Шаповалов Ю.О. старший лаборант та Добробаба І.М. і Антосюк В.М. лаборант кафедри.

Однією із пріоритетних задач кафедри є її якнайшвидше залучення  до сучасних комп’ютерних технологій і інформаційних систем, впровадження яких має полегшити підготовку студентів із фізики як в рамках традиційної форми навчання, так і інших форм навчання, включаючи дистанційне.

 Значні зусилля колективу кафедри спрямовані на постійне оновлення і розробку навчально-методичної літератури і удосконалення навчального процесу у зв’язку з переходом на принципи освіти за Болонською системою. За цей час повністю оновлено методичне забезпечення кафедри. Видано різноманітні методичні вказівки для виконання традиційних і віртуальних комп’ютерних лабораторних робіт та самостійної роботи студентів. Також видані конспекти лекцій з фізики, радіоелектроніки, посібники з фізики для студентів-заочників, методичні вказівки для виконання практичних занять по всіх розділах фізики, робочі навчальні програми і т.п. На кафедрі впроваджена і успішно функціонує модульно – рейтингова система оцінки знань студентів, здійснено необхідну підготовку для переходу в 2006-2007 навчальному році на кредитно-модульну систему навчання.

Протягом 24 років в 1991 – 2003 рр. та 2007-2017 рр., згідно з наказом МОН України, Харківський національний університет міського господарства ім.О.М.Бекетова призначався базовим вищім навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики. Кафедра фізики ХНУМГ успішно виконувала усі завдання, пов’язані з цими наказами. За підсумками роботи фізичних олімпіад викладачами кафедри зроблено п’ять доповідей на Всеукраїнських і міжнародних конференціях з методики викладання фізики. Шість викладачів кафедри: старш. викл. Аксьонова К.Ю., доц. Безуглий А. В., доц. Назаренко Є. І., доц. Оксюк Ю. Д., доц. Сидоренко Є. Б. та доц. Орел Є.С. – працювали членами журі другого етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики.